શ્રી ઉમિયા માતાજીની અસિમ ક્રુપાથી શ્રી 41 ગામ કડ​વા પાટીદાર સમાજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 26મો સમુહ લગ્નોત્સ​વ તા. 09-12-2018 ર​વિવારે યોજેલ છે. તેનું જીવંત પ્રસારણ જોવા અહીં ક્લીક કરૉ. https://www.youtube.com/watch?v=VQm64uTaYBE

Search By Blood Group.

Feedback On This Page View Page Feedback
Samaj : Local Samaj :
Blood Group : Age Range :
(From) (To)
Gender :
Pincode : City  : Area  : Native  :
Surname : Sakh               : Group No
Search Keyword :
Disclaimer:
I am a Seeker in need of blood donor for medical purposes and not for business purposes. I understand that website is neither a blood bank nor a supplier of blood. It will only inform the Donors registered with it about my need of Blood for medical purposes. I also understand the website does not take any responsibility for the health or medical capability of the Donors to donate blood.