શ્રી ઉમિયા માતાજીની અસિમ ક્રુપાથી શ્રી 41 ગામ કડ​વા પાટીદાર સમાજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 26મો સમુહ લગ્નોત્સ​વ તા. 09-12-2018 ર​વિવારે યોજેલ છે. તેનું જીવંત પ્રસારણ જોવા અહીં ક્લીક કરૉ. https://www.youtube.com/watch?v=VQm64uTaYBE

Photo Gallery

Feedback On This Page View Page Feedback
Back
Samaj   :  
૨૬ મો સમૂહ લગ્નોત્સવ  
   
26 mo Samuh Lagnotsav patrika 1
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૨
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૩
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૪
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૫
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૬
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૭
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૮
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૯
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૦
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૧
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૨
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૩
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૪
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૫
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૬
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૭
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૧૯
26 mo Samuh Lagnotsav patrika ૨૦