શ્રી ઉમિયા માતાજીની અસિમ ક્રુપાથી શ્રી 41 ગામ કડ​વા પાટીદાર સમાજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 26મો સમુહ લગ્નોત્સ​વ તા. 09-12-2018 ર​વિવારે યોજેલ છે. તેનું જીવંત પ્રસારણ જોવા અહીં ક્લીક કરૉ. https://www.youtube.com/watch?v=VQm64uTaYBE

Photo Gallery

Feedback On This Page View Page Feedback
Samaj   :  
સમાજ સંકુલના વપરાશ નો ચાર્જ
Event (01 Sep 2018) Photos:1
રજત જ્યંતિ મહોત્સવઃ ૨૫મું વર્ષ
Event (15 Dec 2018) Photos:8
૨૬ મો સમૂહ લગ્નોત્સવ
Event (09 Dec 2018) Photos:20